Home             Over ons             Agenda             Contact

Algemene voorwaarden & disclaimer

 

Disclaimer


Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Kleute Bedrijfsadvies & Begeleiding., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-,Eem- en Flevoland, die u kunt inzien op onze website of die u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn .
ALGEMENE VOORWAARDEN KLEUTE BEDRIJFSADVIES & BEGELEIDING BIJ DE UITVOERING VAN ADVIES- EN BEGELEIDINGSOPDRACHTEN


1 Algemeen

J.W. Kleute, h.o.d.n. KLEUTE BEDRIJFSADVIES & BEGELEIDING, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder het nummer 53997018. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met betrekking tot adviesopdrachten van KLEUTE BEDRIJFSADVIES & BEGELEIDING (nader te noemen “KLEUTE”) en – eventuele - opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Eventuele andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens en voor zover nadrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen.


2 Grondslag offertes

Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Kleute zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting'.


De aanbiedingen van Kleute zijn één maand geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Kleute zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.


3 Terbeschikkingstelling van informatie

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens in een juiste en volledige staat, die Kleute nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.


4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Kleute geschiedt uitsluitend in onderling overleg.


5 Personeel

5.1. Wijziging adviesteam

Kleute kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een  wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Kleute plaatsvinden, zulks afhankelijk van de beschikbare capaciteit.


5.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. Deze verplichting blijft van kracht tot een jaar na het verstrijken van de opdracht hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.


6 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de opdrachtbevestiging aangegeven, of daarin zijn begrepen de reproductiekosten, reisuren, reis-en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, zullen ze afzonderlijk worden berekend. B.T.W. wordt over alle door de opdrachtgever aan Kleute verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht.


Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Kleute maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Kleute daartoe aanleiding geeft, is Kleute gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Kleute te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Kleute gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Kleute uit welken hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


7 Facturering en betaling

Het honorarium is niet afhankelijk van het te bereiken resultaat en staat als zodanig nader gespecificeerd in de getekende opdrachtbevestiging. Eventuele kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn begrepen, worden op kwartaalbasis bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Na de hier genoemde vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat overigens ingebrekestelling is vereist.

Indien betaling achterwege blijft, kan Kleute met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten tot aan het moment dat zekerheid is gesteld strekkende tot tevredenheid van Kleute.


8 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.


Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Kleute dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden onder opgave van de aldus naar boven dan wel naar beneden bijgestelde vergoeding.


Indien tussentijds wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Kleute de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot een aanpassing van de overeengekomen vergoeding zal Kleute zulks schriftelijk aan de opdrachtgever meedelen.


9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Kleute verkrijgt, de medewerking die door opdrachtgever wordt verleend en andere externe factoren. Kleute kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn.


De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening naar de opdrachtgever is verzonden. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Kleute daarover te berichten. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.


Tussentijdse beëindiging

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig alleen dan beëindigen, indien een van hen in redelijkheid kan aantonen dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de getekende opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.


Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft  Kleute vanwege het ontstane verlies recht op compensatie, welke in dat geval overeenstemt met het aantal door Kleute bestede uren maal een uurtarief van € 150,--ex BTW.


Kleute mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Kleute behoudt daarbij aanspraak op betaling als voormeld.


Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


Vertrouwelijkheid

Kleute is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Kleute zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Kleute aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Kleute, haar werkwijze en dergelijke, dan wel enige rapportage van Kleute ter beschikking stellen, zonder daartoe de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Kleute te hebben verkregen.


Aansprakelijkheid

Kleute is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door  Kleute van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Kleute voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.


Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 6 maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waar ondermeer begrepen gevolgschade, gederfde winst en gederfde besparingen is uitgesloten, tenzij er aan de zijde van Kleute sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld.


Opdrachtgever vrijwaart Kleute voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever dan wel de onderzochte partij, niet zijnde de opdrachtgever, aan Kleute onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds respectievelijk de onderzochte derde partij, dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Kleute.


Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.